Парно инсталация Варна


            Varna House
гр.Варна, ул. Пирин 30
офис  магазин тел:      0896 316 933
тех.рък: 0897 638 116 / 0876 975 542
 

Парно инсталация Варна

Централно парно инсталация
Централното отопления е система, която пренася и разпределя топлина от една или повече централи до жилищни, търговски и индустриални потребители на парно отопление, топла вода и индустриални процеси. Кварталните отоплителни системи се състоят от единици, произвеждащи топлина, които могат да са: само отоплителни централи; комбинирани централи произвеждащи топлина и енергия (електричество); централи за оползотворяване на отработена (отпадъчна) топлина; работещи на високи обороти и на стендбай централи; основна мрежа за разпределение на топлина; подстанции в потребителските точки на свързване; вторични мрежи при крайните потребители и инсталации за парно отопление и топла вода по домовете. 
Носителят на топлина в системата за разпределение на топлината може да е или топла вода или пара. Топлата вода в разпределителната система може да бъде генерирана в централи с парни котли само за загряване на вода, в централи с комбинирано производство на топлина и енергия, от централи за възстановяване на отработената индустриална топлина и от горене на отпадъци или понякога от геотермални източници.  
Централното парно отопление е естественото решение за предоставяне на топлина в застроени райони. То помага за запазването чистотата на околната среда и повишава удобствата на жилищата. Централното парно отопление също така помага за оползотворяване на енергията и на околната среда. Това оползотворяване най-добре се осъществява при когенерация на топлина и енергия, при което се използват 80-90% от енергийната стойност на горивото. Когато се генерира електричество, полезната норма на енергията на горивото е само 40-50%. Благодарение на ефективността си, при централи на когенерация емисиите в околната среда са около 30% по-малко отколкото в отделно генериращите или топлина или електричество централи (прочетете повече за когенерационни централи по-долу). Топлина се произвежда като се използва разнообразен подбор горива – природен газ, въглища, торф, дърва и отпадъчен дървен материал, или нефт – като в същото време се обръща внимание на цялостната икономика и на влиянието върху околната среда. Използваемата  енергия от индустрията може също да се използва за централно парно. 
Производство на топлинна енергия 
При централна топлофикация топлинната енергия се генерира или в централи когенериращи топлинна и електрическа енергия или в централи само за топлинна енергия. Температурата на доставяната в кварталите вода за отопление варира в зависимост от стандартите на страната и от времето, и е, например, от 65-115° C. Температурата е най-висока през зимата и най-ниска през лятото, когато топлината се използва само за услугата битова гореща вода.  
Пренос на топлинна енергия
Топлинната енергия в градовете се пренася от централите до клиентите като топла вода в затворена мрежа, състояща се от две тръби (тръби за подаване и за връщане). Тръбите за централното парно отопление се поставят под земята, обикновено на дълбочина от 0.5 до 1 метър. Тръбите имат ефективна топлинна изолация. Средно загубата на топлина в разпределителната мрежа са равни на по-малко от 10 процента от енергията, пренесена в тръбите.
Водата, циркулираща в тръбите за подаване отдава топлината си за клиентите посредством топлообменици. Тръбата за връщащата се вода пренася тази вода обратно в централата за повторно загряване. Температурата на връщащата се от клиентите вода в централата варира в най-добрите случаи между 25 и 50 °C. Водата от централната топлофикация обикновено не циркулира в системата на сградата, но има варианти при които тя се подова директно към отоплителната система. 
Оборудване на крайните потребители 
Клиентите получават топлинна енергия от ТЕЦ в абонатната станция, която включва топлообменици за отопление и за топла вода, както  и топлообменик за климатична инсталация, контролни уреди, помпи, термометри, манометри, топломери и др. Доставчиците на топлинна енергия доставят и монтират абонатните станции. Топлинната енергия се използва в сградите за отопление, за доставяне на битова гореща вода и за климатични инсталации. Напоследък вече се предлага и охлаждане на сградите чрез използването на централно подадена гореща вода за отопление в абзорбиращи охладители.
Отчитане на разхода на топлинна енергия
Количеството топлинна енергия, консумирано в сградата се измерва. Компонентите на топломерите са: поточен сенсор за потока, двойка сенсори за температурата, и калкулатор. Поточният сензор измерва обема на циркулиращата вода за централно парно отопление. Двойният сензор за температурата непрекъснато измерва температурата на водата, която влиза в сградата и на тази, която излиза от сградата. На база на отчитанията на поточния сензор и на двойния температурен сензор, калкулаторът изчислява топлинната енергия използвана за отопление на сградата и за битова гореща вода. Калкулаторът автоматично взема предвид дебита на водата и конкретната топлинна енергия, отговаряща на температурата. Консумираната енергия се отразява от калкулаторът в мегават часове. 


парно инсталация парно инсталация
парно инсталация парно инсталация
парно инсталация парно инсталация
парно инсталация парно инсталация
парно инсталация парно инсталация
парно инсталация парно инсталация
парно инсталация парно инсталация

 
 
АКЦЕНТИРЕКЛАМА
 
2023, Всички права запазени.
Парно инсталация Варна